Fatiha Üzerine Mülâhazalar

Tahmini okuma süresi: 0
16 Bölüm

Kitap hakkında

"Fâtiha, Kur'ân-ı Kerîm'in, dolayısıyla bütün semâvî kitapların ana gayesini, temel esaslarını ihtivâ eden ve bir kitap kadar ihâtâlı olan mübârek bir suredir. Kur'ân-ı Kerîm'deki ana esasları, itikâd, ibâdet, muamelât veya hayat nizamı olarak hülâsa edecek olursak, Fâtiha sûre-i celilesinde, bütün itikâdî meselelere, bütün ibadetle alâkalı hususlara ve bütün bir hayat nizamına ya bir sarahât, ya bir delâlet veya bir işâret; hiç olmazsa bir remiz bulmak her zaman mümkündür." İlahi Kelamın özü anlamında, "Ümmü'l-kitap" olarak da vasıflandırılan bu sureyi anlamak, bir anlamda yüce kitabımızı da anlamak demektir.


Bölümler: